Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Vollebergh Visualisatie: is gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74868764
 • De interieurontwerper: Vollebergh Visualisatie die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en interieuradvies.
 • De opdrachtgever/de koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Vollebergh Visualisatie als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vollebergh Visualisatie met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Vollebergh Visualisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Vollebergh Visualisatie, leveringen van zaken door Vollebergh Visualisatie en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Vollebergh Visualisatie, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Vollebergh Visualisatie zijn aanvaard. 

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen 

 • De door Vollebergh Visualisatie opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
 • Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Vollebergh Visualisatie schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Vollebergh Visualisatie zijn bevestigd.
 • De door Vollebergh Visualisatie opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Uitvoering opdracht 

Vollebergh Visualisatie verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwensman van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Vollebergh Visualisatie op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendoms- & auteursrechten

 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Vollebergh Visualisatie bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 • Vollebergh Visualisatie heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Vollebergh Visualisatie, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vollebergh Visualisatie.
 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms- en auteursrechtenwillen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden. Bij het overnemen van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever Vollebergh Visualisatie een vergoeding verschuldigd, Vollebergh Visualisatie behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieadviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Vollebergh Visualisatie voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 • De koper is gehouden Vollebergh Visualisatie te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen B DUTCH mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. 
 • Vollebergh Visualisatie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Vollebergh Visualisatie. Vollebergh Visualisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 • Indien Vollebergh Visualisatie, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Vollebergh Visualisatie is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 • Indien het ontwerp van Vollebergh Visualisatie niet kan worden uitgevoerd voor het geraamd bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Vollebergh Visualisatie, dan is Vollebergh Visualisatie slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Vollebergh Visualisatie.
 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Vollebergh Visualisatie, bij gebrekewaar van de aansprakelijkheid van Vollebergh Visualisatie met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 • Vollebergh Visualisatie sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Vollebergh Visualisatie de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
Chat openen
1
Scan de code
Hallo,

Kunnen we je ergens mee helpen?